20161024 642-997, | 400-051, | 98-365, | 70-487, | PMP, | 3309, | 642-747, | 010-151, | 70-980, | 1Z0-055, | 1Z0-518, | 98-366, | MB6-703, | 070-412, | IREB, | C2140-636, | 74-678, | 070-483, | 1Z0-047, | 070-486, | PRINCE2, | 642-885, | C2080-470, | HP0-S42, | PRINCE2-Practitioner, | 117-201, | 70-687, | C4090-971, | 712-50, | 1Z0-147, | 100-105, | 650-393, | C_GRCAC_10, | 250-315, | 070-488, | 102-400, | 642-980, | GCIA, | 1Z0-102, | 640-461, | LX0-103, | 642-887, | ISSEP, | 700-270, | 1Z0-144, | HP0-S41, | 642-241, | 1Z0-883, | 350-001, | VMCE_V8, | M70-101, | MB2-700, | HP0-M44, | 642-732, | NS0-157, | 1Z0-133, | IIA-CIA-PART1, | VCPD610, | 070-414, | 1Z0-036, | 200-601, | 300-320, | PMI-001, | 98-364, | 1Z0-808, | 1Z0-053, | 1D0-520, | 70-486, | 70-496, | CQE, | 1Z0-533, | 300-075, | 1Z0-497, | 70-411, | 1Z0-521, | OA0-002, | 351-050, | PRINCE2-FOUNDATION, | 070-331, | 9L0-012, | DEV-401, | GCIH, | S90-19A, | 1Z0-061, | 300-207, | 700-037, | PMI-RMP, | 300-085, | 648-375, | 1Z0-804, | FCGIT, | 2V0-641, | 210-260, | 1Y0-A28, | SSCP, | C_TCRM20_72, | LFCS. And CTFL. And CTFL-FOUNDATION. And VCS-253. And GED-READING. And 220-901. And C9010-022. And 220-902. And 70-499. And H13-621. And GNSA. And 250-255. And HP2-B116. And CTIL. And M9060-616. And P2065-036. And HP3-F18. And 98-369. And 9A0-388. And M8010-663. And P2020-795. And M8060-655. And C2090-622. And MB2-712. And MB2-713. And HPE0-J75. And C9550-271. And F50-528. And F50-536. And HP2-E60. And HP2-K40. And HP2-K41. And C9560-515. And P9530-089. And C8010-241. And P8010-088. And C9010-252. And C2030-136. And C9020-460. And P9510-020. And C9550-412. And C8010-471. And C8010-726. And C2090-930. And C9020-970. And 303-200. And PCNSE7. And C2010-506. And C9560-576. And E20-065. And
ustecki.eu

Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Zjednoczenie Pomorza Gdańskiego

27 sierpień 2013r.

ZJEDNOCZENIE POMORZA GDAŃSKIEGO Wojna między braćmi stała się zarzewiem dalszych rozruchów wewnętrznych, w których czynną rolę odgrywali zarówno rycerze jak i mieszczanie. Rycerstwo w zasadzie poparło Mściwoja, natomiast niemieccy mieszczanie z Gdańska i Tczewa przywołali na pomoc Branden-burczykow, którzy w r. 1271 zajęli Gdańsk. Dwustronne zagrożenie wewnętrzne zmusiło Mściwoja do szukania ratunku w Wielkopolsce. Przynomocy księcia Bolesława Pobożnego, którego opiece, jak się wyraża Lpółczesny kronikarz, on się powierzył, Brandenburczycy zostali wy-ci z miasta 5,1 i przepędzeni z kraju. Zagrożenie ze strony Branden-5,urczyków nadal Jednakze istniało. Potęgowało się ono także coraz bardziej na granicy wschodniej. Krzyżacy po stłumieniu dwu wielkich

Zjednoczenie Pomorza Gdańskiego ...

ocena 5/5 (na podstawie 1 ocen)

Zajęcie Prus Przez Krzyżaków

27 sierpień 2013r.

ZAJĘCIE PRUS PRZEZ KRZYŻAKÓW Kraje nadbałtyckie, zamieszkałe przez plemiona Prusów, Kurów Litwinów, Łotyszów i Estów, wchodzą w XII wieku w okres feudalizacji i tworzenia ustrojów wczesnofeudalnych w różnym stopniu rozwiniętych. Wytwarzają się tutaj klasy społeczne. Na czoło wysuwają sie feudałowie i książęta. Powstaniu społeczeństwa wczesnofeudalnego towarzyszy z reguły wzmożona ekspansja zewnętrzna.

Zajęcie Prus Przez Krzyżaków...

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Niemieckie Uderzenie na Pomorze Zachodnie w XIII wieku

27 sierpień 2013r.

NIEMIECKIE UDERZENIE NA POMORZE ZACHODNIE W XIII W. Postawiła ona sobie za cel gospodarczą eksploatacje ludów nadbałtyckich, pośrednicząc między bardziej uprzemysłowionym zachodem Europy a bogatym w surowce obszarem nadbałtyckim. W ślad za eksploatacją i "gospodarczą szły jednak próby politycznego opanowania tych | obszarów. Hanzeaci uzależnia-I jąc od siebie finansowo miejscowych feudałów i władców domagali się skutecznie większych przywilejów, zezwoleń na zakładanie własnych faktorii, monopolizowania handlu itp. Kupcy niemieccy osiedlali się w miastach słowiańskich i organizując tam zakup surowców i sprzedaż własnych towarów.

Niemieckie Uderzenie na Pomorze Zachodnie w XIII wieku...

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Kształtowanie się Polskiej Świadomości Narodowej na Pomorzu

27 sierpień 2013r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ POLSKIEJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ NA POMORZU Wspólnotę językową ludów słowiańskich, mieszkających po obu stronach Odry, stwierdzoną przez kronikarzy niemieckich w XI w nadal podkreślali kronikarze niemieccy XII wieku". W szczególności notowali oni scisłe związki Polan i Pomorzan. Rozciągnięcie zwierzchnictwa monarchii piastowskiej nad Pomorzem zachodnim było walnym czynnikiem przyspieszającym ukształtowanie się wspolnoty etnicznej na wymienionym obszarze.

Kształtowanie się Polskiej Świadomości Narodowej na Pomorzu...

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Miejsce Pomorza w Polsce w Pierwszym Okresie Rozdrobnienia

27 sierpień 2013r.

MIEJSCE POMORZA W POLSCE W PIERWSZYM OKRESIE ROZDROBNIENIA Podbój Pomorza w latach 1110—1123 nie spowodował identycznych skutków prawnopublicznych na różnych jego terytoriach. Powiązanie Pomorza gdańskiego z resztą ziem polskich było silniejsze; decydowały o tym utrzymujące się po r. 1000 związki kościelne, prawdopodobnie również dziedzictwo po usuniętej wschodniopomorskiej dynastii w linii piastowskiej, a przede wszystkim słabiej rozwinięty tutaj ustrój

Miejsce Pomorza w Polsce w Pierwszym Okresie Rozdrobnienia...

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Utrata Pomorza Zachodniego

27 sierpień 2013r.

UTRATA POMORZA ZACHODNIEGO Do r. 1000 polityka feudałów polskich wybitnie się zwraca w kierunku północno-zachodnim, jakkolwiek zajęcie Małopolski i Śląska około r. 990 spowodowało pierwsze komplikacje z Rusią 9 i zaogniło stosunki z Czechami. Po ustabilizowaniu państwa około r. 1000 rozpoczął się nowy kierunek ekspansji, zmierzający do opanowania Łużyc, Milska, Moraw i Czech. Ekspansja ta spotkała się z silnym odporem ze strony Niemiec w których po śmierci

Utrata Pomorza Zachodniego...

ocena 4,5/5 (na podstawie 2 ocen)

wszystkie wpisy